Brilliant STUDY CENTRE
LONG TERM 2018 (Second Year) MEDICAL RANK LIST 16-09-2017
KEM7 ROUND
Total number of students appeared = 25 3
Rank Rank Rank Name Physics Chemistry BIO Total % Grade Batch
9-Jul 5-Aug 16-Sep 180 180 360 720
27 26 23 ADITHYA J KRISHNA 50 36 270 356 49.44 B KEM7
20 20 21 ADITHYAN R 39 65 318 422 58.61 B+ KEM7
4 6 3 ARDRA MENON 113 131 360 604 83.89 A+ KEM7
NR 15 22 ELIZABETH MANNARAPRAYIL 33 66 318 417 57.92 B KEM7
7 NR 4 GAYATHRI R 118 113 333 564 78.33 A+ KEM7
15 16 16 GEEVARGHESE JOFFY PHILIP 54 102 300 456 63.33 B+ KEM7
11 NR 20 JAYALAKSHMI S 43 83 300 426 59.17 B+ KEM7
17 18 8 JESLIN SHAJI 116 83 300 499 69.31 A KEM7
1 1 2 JOEL ABRAHAM JACOB 116 159 360 635 88.19 A+ KEM7
2 4 13 JOSBIN C RAJU 73 90 315 478 66.39 B+ KEM7
5 NR 5 JOSE M KANICHAI 65 143 345 553 76.81 A+ KEM7
3 3 12 K.S.APSARA 90 89 300 479 66.53 B+ KEM7
18 NR 19 KHADEEJA MEHRAH SALAMA 37 44 345 426 59.17 B+ KEM7
NR 22 11 MEGHA ANIL 65 110 315 490 68.06 A KEM7
14 5 15 MEGHA DINESHAN 71 53 345 469 65.14 B+ KEM7
NR NR 18 NIKHITHA RAJ 26 89 315 430 59.72 B+ KEM7
8 NR 1 PARVATHY S RETNAKARAN 152 146 360 658 91.39 A++ KEM7
25 23 14 R AKSHARA 85 71 315 471 65.42 B+ KEM7
13 17 17 SANDRA ANNA GEORGE 99 69 288 456 63.33 B+ KEM7
12 9 6 SANDRA MARIA 130 78 345 553 76.81 A+ KEM7
24 7 10 SANDRA SANAL 73 75 345 493 68.47 A KEM7
NR AB 24 SREERAM U 16 5 333 354 49.17 B KEM7
NR NR 7 THUSHAR S S 85 96 345 526 73.06 A KEM7
9 21 9 YAMINI B 85 66 345 496 68.89 A KEM7